Köpa bilder/Buy

Köpa bilder

 

Digitala bilder/Download

Samtliga bilder på denna sida är till salu. Vid varje bild finns en köpknapp. Betalning via PayPal/Kontokort eller Swish via säker betalning. Digitala köp kan laddas via en nerladdningslänk som kommer via ett e-post. Vid betalning via Swish sker en manuell hantering. När inbetalningen är kontrollerad skickas en nerladdningslänk.

Köp hela albumet

Nu kan du köpa samtliga bilder i ett album. Denna funktion finns i album upp till 500 bilder. Digital nerladdning av högupplösta bilder som räcker till för print. Pris 995 kr plus moms

Pappersbilder

Vid beställning av pappersbilder skickas din beställning direkt till tryckeriet i England. Det är ett professionellt fotolabb med högre kvalité än konsumentlabben. Du som hellre vill komma och hämta dina bilder (och slippa frakt) hos oss på Södra Malmgatan 7, Kalmar väljer det alternativet när du beställer bilder.

Ljusbord

Ljusbord är en samlingsplats för bilder du väljer att knappen "Lägg i ljusbord" på. Dessa bilder kan du sedan nå via menyn Ljusbord. Ljusbordet kan du sedan spara genom att lägga upp ett kostnadsfritt konto. Du kan även e-posta ljusbordet till andra. Ljusbord kan även användas för att välja ut bilder som man sedan eventuell väljer att köpa.

Att tänka på

Är du med på någon bild men vill inte detta? Meddela oss i vilket album och vilken bild så tar vi bort bilden.

Bilderna få enligt gällande lagstiftning endast användas för privat bruk samt nyhetsrapportering. Bilder med personer få inte användas till reklam om det inte finns en notering om det vid bilden.

 

English:

Buy pictures
 

Digital images / Download

All images on this page are for sale. At each picture there is a shopping button. Payment via PayPal / Credit Card or Swish via secure payment. Digital purchases can be downloaded via a download link via e-mail. When paying via Swish, manual handling takes place. Once the payment is checked, a download link is sent.

Buy the entire album

Now you can buy all the photos in an album. This feature is available in albums up to 500 images. Digital download of high resolution images suitable for print. Price 995 SEK plus VAT 

Paper Pictures

When ordering paper images, your order will be sent directly to the print shop in England. It is a professional photo lab with higher quality than the consumer lab. You'd rather come and get your pictures (and drop shipping) at us at Södra Malmgatan 7, Kalmar chooses that option when ordering pictures. 

Light Table/Ljusbord

Lighting table is a collection of images you choose to add to the "Add to lightbox" button. These pictures can then be accessed via the Light Table menu. You can then save the light table by posting a free account. You can also email the lightbox to others. Lighting tables can also be used to select images that you then choose to buy. 

To think of

Do you like any picture but do not want this? Notify us of what album and what image we remove the image.

The images may be used for private use and news reports, according to current legislation. Photos with people may not be used for advertising unless there is a note of that at the image.

 

Fototjänster i Kalmar, Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar, info@fototjansterkalmar.se, 0480-46 63 60